POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Walne Zebranie Członków PTPS

XV Walne Zebranie Członków PTPS

Poznań, 24 stycznia 2019 r.

 

Szanowni Członkowie
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Działając w trybie określonym w § 9 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS), Zarząd Towarzystwa zwołuje XV. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Poznaniu w dniu 29. czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Collegium Minus), z następującym proponowanym porządkiem Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór:
  a.     Komisji Mandatowej
  b.     Komisji Skrutacyjnej
  c.     Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku obrotowym 2018.
 6. Sprawozdanie finansowe PTPS za rok obrotowy 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r. ze stanowiskiem Komisji  odnoszącym się do sprawozdań określonych w pkt. 5-6.
 8. Dyskusja nad dokumentami określonymi w pkt. 5-7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PTPS z działalności PTPS w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTPS za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTPS  z działalności w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PTPS.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTPS.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 względnie w sprawie przeznaczenia nadwyżki wynikającej z wypracowanego zysku na fundusz podstawowy PTPS.*
 15. Zmiany w składzie Zarządu PTPS.**
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ewentualne podjęcie stosownych uchwał.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie Zebrania.

*          Wybór rodzaju alternatywnie wskazanych uchwał będzie zdeterminowany dokumentami prezentującymi sprawozdanie finansowe Zarządu PTPS za rok 2018    (bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., informacje uzupełniające do bilansu, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zestawienie sald zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zestawienie środków pieniężnych PTPS na dzień 31.12.2018 r.).
**        Sprawa związana z przewidywaną rezygnacją Andrzeja J. Szwarca z dalszego pełnienia funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Ze stosownym wyprzedzeniem, przewidzianym w statucie PTPS, na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptps.info) upowszechnione zostaną następujące dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem Walnego Zebrania Członków PTPS:

 1. Sprawozdanie Zarządu PTPS z działalności w roku obrotowym 2018
 2. Dokumenty będące sprawozdaniem finansowym PTPS za rok obrotowy 2018:
  a.         Bilans PTPS sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  b.         Informacja uzupełniająca do bilansu
  c.         Rachunek zysków i strat za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
  d.         Zestawienie sals zobowiązań  PTPS na dzień 31 grudnia 2018 r.
  e.         Zestawienie środków pieniężnych Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego na dzień 31.12.2018
 3. Projekty uchwał XV. Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r. ze stanowiskiem Komisji odnoszącym się do sprawozdań określonych wyżej w pkt. 1-2.

 

Andrzej J. Szwarc

Prezes

Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

XIV Walne Zebranie Członków PTPS

Zaproszenie: Zaproszenie
Porządek XIV. Walnego Zebrania: Porzadek XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS
Bilans: Bilans 2017 nowe przepisy
Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat 2017
Informacja uzupełniająca do bilansu: INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017
Zestawienie zobowiązań: Zestawienie zobowiązań 2017
Zestawienie środków pieniężnych: Zestawienie_srodkow_pienieznych
Sprawozdanie Zarządu PTPS za rok 2017: Sprawpzdanie Zarządu PTPS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Projekty uchwał: Projekty uchwa_ XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS
Protokół z przebiegu XIV Walnego Zebrania Członków PTPS: Protokół z przebiegu XIV Walnego Zebrania Członków PTPS

XIII Walne Zebranie Członków PTPS

Protokół z przebiegu XIII Walnego Zebrania Członków PTPS