POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XIV. Walne Zebranie Członków TowarzystwaSzanowni Członkowie
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Działając w trybie określonym w § 9 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS), Zarząd Towarzystwa zwołuje XIV. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Warszawie w dniu 6. czerwca 2018 r. po zakończeniu 19. konferencji naukowej PTPS nt. „Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawieˮ (przypuszczalnie ok. godz. 16.00), w sali konferencyjnej Centrum Olimpijskiego (siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

W załączeniu proponowany porządek XIV. Walnego Zebrania Członków PTPS:

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (www.amu.edu.pl/~ptps) są względnie będą dostępne następujące dokumenty związane
ze sprawami objętymi porządkiem Walnego Zebrania Członków PTPS:

1.  Sprawozdanie Zarządu PTPS z działalności w roku obrotowym 2017
2.  Dokumenty będące sprawozdaniem finansowym PTPS za rok obrotowy 2017:
a.  Bilans PTPS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.
b.  Informacja uzupełniająca do bilansu
c.  Rachunek zysków i strat za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.
d.  Zestawienie środków pieniężnych PTPS na dzień 31 grudnia 2017 r.
e.  Zestawienie środków pieniężnych Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego na dzień 31.12.2017
3.  Projekty uchwał XIV. Walnego Zebrania Członków PTPS.
4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2017 r. ze stanowiskiem   odnoszącym się do sprawozdań określonych wyżej w pkt. 1-2.

Andrzej J. Szwarc
Prezes
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

 

Porządek XIV. Walnego Zebrania: Porzadek XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS
Bilans: Bilans 2017 nowe przepisy
Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat 2017
Informacja uzupełniająca do bilansu: INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017
Zestawienie zobowiązań: Zestawienie zobowiązań 2017
Zestawienie środków pieniężnych: Zestawienie_srodkow_pienieznych
Sprawozdanie Zarządu PTPS za rok 2017: Sprawpzdanie Zarządu PTPS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Projekty uchwał: Projekty uchwa_ XIV. Walnego Zebrania Czlonkow PTPS


19. Konferencja naukowa


Zaproszenie PTPS 2018 - 27.03.2018Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego
z udziałem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

nt.

Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie

6. czerwca 2018 r. g. 10.00
Miejsce konferencji:
Centrum Olimpijskie (siedziba PolskiegoKomitetu Olimpijskiego)
Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Warunki udziału w konferencji

W konferencji może uczestniczyć każdy zainteresowany jej tematyką.
Warunkiem udziału w konferencji jest:
1) przesłanie do dnia 27. maja 2018 r., na adres poczty elektronicznej: ptps@amu.edu.pl, skanu „Zgłoszenia udziału w konferencji” (formularz „Zgłoszenie udziału w konferencji” jest dostępny na stronie internetowej: www.amu.edu.pl/~ptps);
2) przekazanie do dnia 27. maja 2018 r. opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w banku: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 3 w Poznaniu, numer rachunku: 56109013590000000035018591
(ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji oraz z klauzulą „Opłata konferencyjna”).
3) okazanie podczas konferencji dowodu przekazania opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna:
– 150,00 złotych
– 100,00 złotych dla członków PTPS, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi
za lata 2015-2017
– 50,00 złotych dla studentów legitymujących się podczas konferencji ważną   legitymacja studencką

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz przekazanie opłaty konferencyjnej uprawnia do:
1)  udziału w konferencji,
2)  nieodpłatnego  spożycia posiłku przewidzianego w przerwie konferencji.

Koszty podróży i noclegu, związane z udziałem w konferencji, uczestnicy ponoszą
we własnym zakresie.

Program konferencji: Program 19. konferencji PTPS

Sylwetki osób wskazanych w programie konferencji: Sylwetki osób

Warunki udziału w konferencji
Zgloszenie udziału w konferencji