POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Statut PTPS

Tekst jednolity

Rozdział I

Nazwa teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego”.

§ 2

1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba władz Towarzystwa znajduje się w Poznaniu.

Rozdział II

Cel Towarzystwa i sposoby jego realizacji

§ 3

1. Celem Towarzystwa jest formułowanie, dyskutowanie oraz rozwiązywanie problemów prawnych pojawiających się w związku z uprawianiem sporty sportu.

2. Cel Towarzystwa realizowany jest w szczególności przez organizowanie konferencji naukowych oraz publikowanie ich dorobku.

§ 4

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest zgodnie z PKD:

1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
2) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
3) Wydawanie materiałów reklamowych (PKD 58.19.Z),
4) Wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12,Z),
5) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
6) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
7) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
8) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
9) Reklama (PKD 73.1),
10) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
11)Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
12) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
13) Działalność twórcza związana z kultura i rozrywką  (PKD 90).

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa

§ 5

1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto swą dotychczasową działalnością sportową lub zawodową wykazał, że jest w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów prawno-sportowych.
2. W poczet członków przyjmuje Zarząd, od którego odmownej decyzji zainteresowany może odwołać się pisemnie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 6

1. Członek Towarzystwa ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa oraz prawo uczestniczenia w głosowaniu jego uchwał.
2. Prawem i obowiązkiem członka jest ponadto aktywny udział w urzeczywistnianiu statutowych celów Towarzystwa.
3. Członek Towarzystwa obowiązany jest też płacić roczną składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 7

Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

 1. śmierci,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi i skutkującego na koniec danego roku kalendarzowego,
 3. wykluczenia przez Zarząd, w razie poważnego naruszenia Statutu lub interesów Towarzystwa albo w razie dwuletniej zaległości w opłacaniu składki członkowskiej, pomimo uprzedniego pisemnego ostrzeżenia; od decyzji Zarządu – podjętej po wysłuchaniu zainteresowanego – przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, na które odwołujący się jest zapraszany.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 8

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 9

1. Jako najwyższa władza Towarzystwa Walne Zebranie Członków:

 1. ustala główne kierunki działalności Towarzystwa,
 2. uchwala statut i jego zmiany,
 3. decyduje o likwidacji Towarzystwa, jak też o przeznaczeniu jego majątku,
 4. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz odwołuje członków tych władz,
 5. ustala wysokość składki członkowskiej,
 6. ocenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Towarzystwa,
 8. Podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach umieszczonych w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na trzy lata przez Zarząd , który z miesięcznym wyprzedzeniem zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w tym trybie także w innym czasie z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i co najmniej 1/4 członków Towarzystwa, obraduje w takim przypadku tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów osób głosujących. Zmiana statutu oraz uchwała o likwidacji Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosujących.

§ 10

1. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym: Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na trzyletnią kadencję. W pierwszej kolejności następuje wybór prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu. Ukonstytuowanie Zarządu odbywa się na jego pierwszym posiedzeniu.

3. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu z jego składu przed upływem kadencji większością 2/3 głosujących.

4. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wytyczanie szczegółowych kierunków działalności Towarzystwa,
 2. organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa,
 3. ustalanie trybu przyjmowania członków Towarzystwa i sposobu prowadzenia ich ewidencji,
 4. Podejmowanie uchwal o przystąpieniu Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie przedstawicieli do tych organizacji i na ich zjazdy,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 6. wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu.

6. Z działalności swej Zarząd składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.

7. Do reprezentowania Towarzystwa upoważniony jest prezes lub wiceprezes Zarządu. Przy zaciąganiu majątkowych zobowiązań Towarzystwa wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Towarzystwa. Rozliczając się ze swej działalności, Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków ewentualne zalecenia pokontrolne oraz formułuje wnioski w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia mu absolutorium.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków na trzyletnią kadencję. W pierwszej kolejności wybierany jest prezes Komisji, a następnie jej pozostali członkowie.
3. Do odwołania członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio § 10 ust. 3 Statutu.

§ 12

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ich członków.

§ 13

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje uzupełnienie składu tych władz w trybie kooptacji osób, które na Walnym Zebraniu Członków otrzymały kolejno największą liczbę głosów. Gdyby udział dokooptowanych osób miał przekroczyć połowę statutowego składu tych władz, Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 14

Majątek Towarzystwa powstaje:

 1. ze składek członków,
 2. z darowizn, spadków i zapisów,
 3. z subwencji państwowych i społecznych oraz zbiórek publicznych,
 4. z dochodów majątku Towarzystwa,
 5. z działalności gospodarczej, której dochody będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział VI

Likwidacja Towarzystwa

§ 15

W razie likwidacji Towarzystwa o przeznaczeniu majątku decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków.