POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


20. Konferencja PTPS

Informacja
o 20. konferencji naukowej
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego
nt.:
„Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego
w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”
Poznań, 28.-29. czerwca 2019 r.

 

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (PTPS) obchodzi trzy jubileusze:
30-lat istnienia i działalności Towarzystwa
, 20-a konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z serii konferencji poświęconych prawnym problemom sportu oraz publikacja 20-ej książki w serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Sport i Prawo”. Jubileuszom tym towarzyszy – przypadające także w 2019 r. – 100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego zostało powołane do życia, w którego strukturze Towarzystwo nieprzerwanie funkcjonowało i nadal funkcjonuje oraz w którym znajduje się siedziba Towarzystwa. Wszystko to przypada jednocześnie w roku, w którym 100-lecie swego istnienia obchodzi także polski ruch olimpijski i Polski Komitet Olimpijski.

Wspomniane jubileusze pragniemy uczcić 20. konferencją Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego nt. „Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego”, planowanej w Poznaniu w dniach 28.-29. czerwca 2019 r.,
w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Collegium Minus).
W dniu 28. czerwca 2019 r. w g. 14.00-18.00 przewidziane są obrady konferencji i o g. 19.00 wspólna uroczysta kolacja, natomiast w dniu 29. czerwca 2019 r. w g. 9.00-12.00 dalsze obrady konferencji oraz o g. 12.30 wspólny obiad.

W programie konferencji przewidziane są następujące referaty:

Andrzej J. Szwarc: Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w 30-letniej retrospekcji
Eligiusz Jerzy Krześniak: Kształtowanie się polskiego prawa sportowego
Michał Leciak: Polskie piśmiennictwa prawno-sportowe
Michał Biliński: Prawo sportowe w kształceniu prawniczym
Piotr Jóźwiak: Studenckie prawno-sportowe koła naukowe
Paweł Kokot i Jacek Masiota: Prawo sportowe w praktyce prawniczej

oraz wypowiedzi polskich i zagranicznych uczestników konferencji o prawie sportowym i jego aktualnych problemach oraz o funkcjonowaniu podobnych stowarzyszeń i innych instytucji w dziedzinie prawa sportowego w niektórych innych państwach.

Program konferencji zostanie rozpowszechniony na stronie internetowej: www.ptps.info

Informacja o konferencji jest kierowana nie tylko do członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, ale także, w kraju i za granicą, do przedstawicieli instytucji i osób, które w 30-letnim okresie działalności współdziałały z Polskim Towarzystwem Prawa Sportowego i wspierały jego aktywność, mając swój udział w jego dorobku i osiągnięciach. Konferencja będzie więc sposobnością powitania takich osób wśród jej uczestników oraz publicznego podziękowania za współpracę i wspieranie działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w 30-letnim okresie jego działalności. Z wdzięcznością okoliczność ta zostanie podkreślona zarówno w referacie konferencyjnym prezentującym działalność Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w jego 30-letniej retrospekcji  oraz w publikacji książkowej, która po konferencji zostanie wydana w serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego „Sport i Prawo”.

Warunkiem uczestniczenia w konferencji jest:

  1. zgłoszenie swego udziału, w postaci formularza: Zgłoszenie udziału, dostępnego na stronie internetowej PTPS www.ptps.info, przesłanego w formie skanu pocztą elektroniczną do dnia 15. marca 2019 r. na adres: ptps@amu.edu.pl;
  2. dokonanie do dnia 15. marca 2019 r. przelewu opłaty konferencyjnej na następujący rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego w banku „Santander Bank Polska”: 56 1090 1359 0000 0000 3501 8591, ze wskazaniem swego imienia i nazwiska oraz z adnotacją: „Konferencja PTPS”.

Zaproszenia do udziału w konferencji z jej programem zostaną przesłane osobom, które spełnią powyższe warunki.

Opłata konferencyjna wynosi:

  1. 300,00 złotych,
  2. członkowie PTPS wnoszą opłatę konferencyjną:
    1. w kwocie 200,00 złotych,
    2. natomiast w kwocie 150,00 złotych pod warunkiem uregulowania do dnia 15. marca 2019 r. zarówno opłaty konferencyjnej, jak i składek członkowskich za lata 2015-2019.

Opłata konferencyjna upoważnia do udziału w konferencji oraz nieodpłatnego udziału w kolacji w dniu 28. czerwca 2019 r. i w obiedzie w dniu 29. czerwca 2019 r.

We własnym zakresie uczestnicy konferencji ponoszą koszty podróży i noclegów.

Informacja o konferencji jest rozpowszechniana z dużym wyprzedzeniem, aby odnotowanie tego wydarzenia w kalendarzu sprzyjało zapobieżeniu zawczasu ewentualnym kolizjom, stwarzając możliwość pożądanego udziału w tym doniosłym wydarzeniu.