POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


Seria „Sport i prawo”


Prawne problemy transferu w piłce nożnej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 1991, ss. 117
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 1

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Przedmowa

Andrzej Wach
Transfer piłkarski w Polsce i jego regulacje w przepisach sportowych

Goetz Eilers
Organizacyjno-prawne regulacje Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, page UEFA i FIFA dotyczące transferu piłkarskiego

Andrzej Kijowski
Transfer w piłce nożnej w świetle polskiego prawa cywilnego i prawa pracy

Wolfgang Arens
Transfer w piłce nożnej w świetle niemieckiego prawa pracy i prawa konstytucyjnego

Prawne problemy dopingu w sporcie
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 1992, ss. 181
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 2

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Doping i prawo Przedmowa

Zygmunt Przybylski
Medyczne aspekty dopingu w sporcie

Marek Daniewski
Badania dopingowe

Bogdan J. Kunicki
Etyczne aspekty dopingu w sporcie

Ryszard Wysoczański
Realizacja Konwencji Antydopingowej Rady Europy i Międzynarodowej Karty Olimpijskiej walki z Dopingiem w Sporcie w polskich regulacjach sportowych oraz w działalności edukacyjnej i represyjnej

Andrzej J. Szwarc
Doping w sporcie i odpowiedzialność karna

Stanisław Jędruch
Doping w sporcie i cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza

Andrzej Kijowski
Prawna regulacja dopingu a status sportowca według prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

Prawne problemy sportu zawodowego
pod redakcją Andrzeja Kijowskiego
Poznań 1995, ss. 95
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 3

Spis treści

Andrzej Kijowski
Przedmowa

Bogdan Błażejczak
Formy prowadzenia działalności gospodarczej – a sport zawodowy

Andrzej Kijowski
Status prawny sportowca zawodowego

Jerzy Małecki
Źródła i metody finansowania sportu

Andrzej Wach
Rozstrzyganie sporów ze stosunków społeczno-prawnych związanych z organizowaniem i uprawianiem sportu zawodowego

Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 1995, ss. 155
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 4

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Problematyka prawna naruszeń porządku związanych z imprezami sportowymi. Wprowadzenie.

Czesław Podhorodecki
Policyjna ocena i udział policji w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w związku z imprezami sportowymi.

Józef Szewczyk
Ocena i działania Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych.

Jerzy Przygodzki
Działania związków i klubów sportowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Związku Piłki Nożnej i klubów piłkarskich).

Stanisław Wanat
Naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym – aspekt socjologiczny.

Alicja Gorący
Naruszenia porządku publicznego towarzyszące imprezom sportowym – aspekt psychologiczny.

Marian Filar
Odpowiedzialność karna za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym.

Andrzej Koch
Podstawy cywilnej odpowiedzialności organizatora za szkody powstałe w wyniku naruszeń porządku w związku z imprezami sportowymi.

Ubezpieczenia w sporcie
pod redakcją Andrzeja Wąsiewicza
Poznań 1997, ss. 148
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 5

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Andrzej Wąsiewicz
System ubezpieczeń sportowych

Eugeniusz Kowalewski
Teoretycznoprawne aspekty ubezpieczenia następstw wypadków związanych z uprawianiem sportu

Hilary Nowak
Ubezpieczenia sportowe w praktyce Zakładu Ubezpieczeń HESTJA SA w Poznaniu

Tadeusz Sangowski
Porównanie i ocena ogólnych warunków ubezpieczeń sportowych polskich zakładów ubezpieczeń

Andrzej Kijowski
Ubezpieczenia społeczne w sporcie

Sport i media – problemy prawne
pod redakcją Mariana Kępińskiego
Poznań 1997, ss. 164
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 6

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Widowisko sportowe a prawo autorskie

Marian Kępińskie
Umowa o transmisję sportową

Jacek Sobczak
Prawa mediów w zakresie dostępu do informacji sportowych i do przekazania tych danych

Ewa Nowińska
Sponsoring, reklama – widowisko sportowe

Martin Schimke
Prawa do transmisji sportowych w Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa kartelowego

Status prawny polskich klubów i związków sportowych
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2000, ss. 170
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 7

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Andrzej J. Szwarc
Nowe regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich klubów i związków sportowych

Roman Hauser
Status prawny klubu sportowego jako stowarzyszenia

Andrzej Koch
Status prawny sportowej spółki akcyjnej

Andrzej Kabat
Status prawny związku sportowego Informacje o statusie prawnym klubów i związków sportowych w niektórych krajach

Margareta Baddeley
Szwajcaria

Michael J. Beloff Q.C.
Wielka Brytania

José Bermejo Vera
Hiszpania

Simon Gardiner
Wielka Brytania

Michael Geistlinger
Austria

Martin J. Greenberg
Stany Zjednoczone

Andreas Malatos
Grecja

Hayden Opie
Australia

Bernhard Pfister
Niemcy

Luc Silance
Belgia

Status prawny sportowców
pod redakcją Andrzeja Kijowskiego
Poznań 2001, ss. 275
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 8

Spis treści

Andrzej Kijowski
Wprowadzenie

Wiktor Cajsel
Status prawny sportowców i stosunki prawne łączące sportowców z innymi podmiotami

Andrzej Kijowski
Stosunki prawne sportowców z klubami sportowymi

Andrzej Wach
Stosunki prawne sportowców ze związkami i federacjami sportowymi

Aaron N. Wise
Status prawny oraz problemy sportowców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Christian Kräche
Status prawny sportowca w prawie niemieckim

Fraser Reid
Uwarunkowania działalności sportowca zagranicznego w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej

Aaron N. Wise
Prawne środki zabezpieczające w amerykańskim orzecznictwie dotyczącym sportu

Ronald L. Jaros
Status prawny sportowców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Maciej Pietruczenko
Status prawny sportowców – dyskusja

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2001, ss. 166
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 9

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Andrzej J. Szwarc
Znaczenie i problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Zbigniew Stanisław Leoński
Podstawy i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Marek Bojarski
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Jacek Giezek
Sportowe sankcje dyscyplinarne

Stanisław Stachowiak
Postępowania dyscyplinarne w sporcieDwugłos

Roman Hauser
Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych przed sądami państwowymi

Stanisław Stachowiak
Zaskarżalność sportowych rozstrzygnięć dyscyplinarnych przed sądami państwowymi

Tzw. sprawa Bosmana z polskiej perspektywy
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2006, ss. 189
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 10

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Andrzej J. Szwarc
Prawne problemy transferów sportowych

Rudolf Streinz
Sechs Jahre nach Bosman? Die Veränderungen des Berufssports nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 15. Dezember 1995

Walerian Sanetra
Zmiana klubu sportowego przez sportowca w świetle polskiego prawa

Andrzej Wach
Nowe regulacje transferowe FIFA Przepisy FIFA w zakresie statusu i transferu zawodników Przepisy FIFA regulujące wprowadzenie przepisów w zakresie statusu i transferu zawodników

Unia Europejska i sport
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2006, ss. 147
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 11

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Richard Parrish
Unia Europejska i sport

Roberto Branco Martins
Dialog społeczny w europejskim piłkarstwie profesjonalnym

Marian Rudnik
Sport profesjonalny w Polsce Rola regulacji prawnych

Andrzej Wach
Aktualne problemy polskiego piłkarstwa profesjonalnego

Korupcja w sporcie
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2008, ss. 217
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 12

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Maciej Łuczak
Zjawisko korupcji w sporcie

Jacek Gracz
Psychospołeczne aspekty korupcji w sporcie

Marek Kazimierczak
Etyczna ocena korupcji w sporcie

Tomasz Sahaj
Etyczne aspekty korupcji w sporcie. Ujęcie pragmatyczne

Bożena Biniakiewicz
Kształtowanie postaw wobec korupcji w sporcie

Robert Zawłocki, story Michał Głowacki
Organizacyjne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji w sporcie

Andrzej J. Szwarc
Odpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne w sporcie

Niektóre wypowiedzi w dyskusji

– Magdalena Kędzior
– Grzegorz Mikrut
– Zbigniew Pawlak i Andrzej Smoleń
– Maciej Ruciński
– Maciej Urbański

Ustawa o sporcie
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2011, ss. 120
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 13

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Adam Giersz
Cele i założenia ustawy o sporcie

Andrzej J. Szwarc
Prawna reglamentacja sportu w ustawie o sporcie

Roman Hauser
Aspekty administracyjnoprawne w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Jacek Giezek
Zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w świetle przepisów ustawy o sporcie

Marek Bojarski
Doping w sporcie – prawnokarna ocena zjawiska

Prawne problemy sportu żużlowego
pod redakcją Andrzeja J. Szwarca
Poznań 2011, ss. 198
seria wydawnicza „Sport i prawo” nr 14

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Angelika Chlebowska
Prawna reglamentacja sportowych imprez masowych

Andrzej J. Szwarc
Zakaz stadionowy w systemie polskiego prawa

Marcin Badura
Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy sportowej.
Rozważania na przykładzie zawodów żużlowych

Andrzej Malicki
Ryzyko sportowe a przestępstwo w zawodach motocyklowych na torach żużlowych

Renata Żurowska
Przestępstwo korupcji w sporcie żużlowym. Zarys problematyki

Piotr Jóźwiak
Odpowiedzialność karna sędziego sportu żużlowego za narażenie życia lub zdrowia zawodnika

Prawne problemy sportu piłkarskiego
Legal problems of football sport
Rechtsprobleme des Fuβballsports
pod red. A. J. Szwarca
Poznań 2013, ss. 800
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 15

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wprowadzenie

Jochen Fritzweiler
Wprowadzenie

Andrzej J. Szwarc
Zakazy stadionowe w polskim prawie

Wolf – Dietrich Walker
Zakazy stadionowe z (niemieckiej) perspektywy cywilnoprawnej

Jan Räker
Odpowiedzialność cywilnoprawna klubów piłkarskich za wykroczenia kibiców

Telewizyjne przekazy meczów piłkarskich

Jacek Masiota
Wprowadzenie

Marcin Wojcieszak
Prawne problemy telewizyjnych przekazów meczów piłkarskich

Łukasz Wojtowicz
Program ochrony praw własności intelektualnej w związku z UEFA EURO 2012TM

Krzysztof Kulik
Transmisje z meczów piłkarskich – zagadnienia prawa konkurencji UE

Transfery w piłce nożnej

Christian Krähe
Wprowadzenie

Lucien W. Valloni
Regulacje transferowe FIFA z perspektywy piłkarzy

Christofer Wieschemann
Regulacje transferowe FIFA z perspektywy klubów

Omar Ongaro
Rozstrzyganie sporów przez Komisję ds. Statusu Piłkarzy oraz Izbę Rozstrzygania Sporów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)

Menadżerstwo transferowe w piłce nożnej

Bogdan Basołaj
Wprowadzenie

Uwe Kathmann
Agenci zawodników i regulacje licencyjne FIFA

Johan – Michel Menke
Transfery piłkarskie z punktu widzenia menedżerów

Paweł J. Broniszewski
Transfery i menadżerstwo transferowe w piłce nożnej z perspektywy piłkarzy

Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi
pod red. A. J. Szwarca
Poznań 2014, ss. 248
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 16

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wstęp

Andrzej J. Szwarc
Kompatybilność regulacji sportowych i prawnych w kontekście prawnej reglamentacji sportu

Jolanta Jabłońska-Bonca
Istota spójności regulacji prawnych oraz niesprzeczność regulacji pozaprawnych z regulacjami prawnymi

Kazimierz Romaniec
Zjawisko niekompatybilności pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi

Beata Rischka-Słowik
Specyfika sportu jako okoliczność usprawiedliwiająca niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi

Andrzej Skoczylas i Wojciech Piątek
Prawno-administracyjne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze rozstrzygania sporów sportowych

Marcin Dziurda
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze prawa cywilnego i handlowego w postępowaniu cywilnym

Andrzej Szumański
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w systemie rozstrzygania sporów sportowych na drodze arbitrażu

Michał Skąpski
Prawne instrumenty reagowania na niedopuszczalną niekompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi w sferze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Noty o autorach

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie
pod red. A. J. Szwarca
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 17

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wstęp

Andrej J. Szwarc
Prawne problemy odpowiedzialności z tytułu dopingu

Jerzy Smorawiński, Michał Rynkowski
Udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych

Bartłomiej Wróblewski, Piotr Jóźwiak
Legislacyjne aspekty dopingu w sporcie

Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr R. Graczyk
Zaskarżalność ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych w postępowaniu przed sportowymi trybunałami/sądami arbitrażowymi

Wiesław Kozielewicz
Sądowa kontrola ostatecznych orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dopingowych

Biogramy

Kryminalizacja dopingu w sporcie
pod red. A. J. Szwarca
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 18

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wstęp

Andrzej J Szwarc
Problemy odpowiedzialności karnej z tytułu stosowania dopingu w sporcie

Jacek Giezek
W poszukiwaniu kryminalno-politycznych przesłanek kryminalizacji dopingu w sporcie

Angelika Zwierzyńska-Chlebowska
Kryminalizacja dopingu w sporcie w niektórych wybranych państwach

Magdalena Kędzior
Kryminalizacja dopingu w sporcie w niemieckim prawie

Rafał Piechota
Polska ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie

Zbigniew Ćwiąkalski
Kryminalizacja dopingu w sporcie w polskim prawie karnym

Biogramy


Problemy ruchu olimpijskiego w polskim prawie
pod red. A. J. Szwarca
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 19

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wstęp

Kajetan Hądzelek
Zarys 100-letniego ruchu olimpijskiego w Polsce

Andrzej J. Szwarc
Prawna reglamentacja problemów ruchu olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Eligiusz Jerzy Krześniak
Status prawny Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Magdalena Kędzior, Marzenna Koszewska
Funkcje i zadania Polskiego Komitetu Olimpijskiego związane z udziałem w igrzyskach olimpijskich

Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc
Prawna ochrona znaków i oznaczeń ruchu olimpijskiego (oznaczenia olimpijskie jako sui generis dobro intelektualne)

Zbigniew Ćwiąkalski
Rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego w rozstrzyganiu konfliktów sportowych

Karolina Tetłak
Prawnofinansowe i podatkowe problemy ruchu olimpijskiego

Biogramy


Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego
pod red. A. J. Szwarca
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 20

Spis treści

Andrzej J. Szwarc
Wstęp PREZENTACJE JUBILEUSZOWE

Andrzej J. Szwarc
Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w 30-letniej retrospekcji

Eligiusz Jerzy Krześniak
Kształtowanie się polskiego prawa sportowego – dorobek legislacyjny, soft law i lex sportiva

Michal Leciak
Polskie piśmiennictwo prawno-sportowe

Michal Biliński
Prawo sportowe w aktywności naukowo-badawczej oraz w kształceniu prawniczym

Piotr Jóźwiak
Studenckie prawno-sportowe koła naukowe

Pawel Kokot, Jacek Masiota
Prawo sportowe w praktyce prawniczej

AKTUALNE PROBLEMY I AKTYWNOŚCI W DZIEDZINIE PRAWA SPORTOWEGO W POLSCE I W NIEKTÓRYCH INNYCH PAŃSTWACH

Joachim Börner
Adwokat w dziedzinie prawa sportowego w niemieckim prawie

Piotr Chlebowicz
Zmierzch chuliganstwa stadionowego w Polsce?

Jochen Fritzweiler
Zaangażowanie ISLA w dziedzinie prawa sportowego w państwach wschodnioeuropejskich

Christian Krähe
Niemieckie stowarzyszenie prawa sportowego: Deutsche Vereinigung für Sportrecht (DVSR)

Martin Nolte i Caroline Bechtel
Instytut Prawa Sportowego w Niemieckiej Wyższej Szkole Sportu w Kolonii

Michal Rynkowski
POLADA – Polska Agencja Antydopingowa

Wolfgang Schild
Moja aktywność w dziedzinie prawa sportowego

Martin Schimke
Praktyczne metody postępowania Wydziału CAS Ad-Hoc w igrzyskach olimpijskich

Yener Ünver
Aktualne problemy tureckiego prawa sportowego

Klaus Vieweg
Problemy prawne postępu technicznego – zwłaszcza digitalizacji w sporcie

Wolf-Dietrich Walker
Aktualne kształtowanie się niemieckiego prawa pracy w sporcie

Biogramy


Prawne problemy nurkowania
pod red. A. J. Szwarca i P. Sowisło
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 21

Spis treści

Andrzej J. Szwarc i Paweł Sowisło
Wstęp

Jan Grabkowski
Przedmowa

Paweł Sowisło
Istota i formy uprawiania nurkowania oraz jego formy organizacyjne

Krzysztof Bochiński
Międzynarodowe, europejskie i krajowe unormowania w dziedzinie nurkowania

Jarosław Krzyżak, Krzysztof Korzeniewski
Kwalifikacje zdrowotne do nurkowania

Adam Olejnik
Problematyka definiowania zakresu poszukiwań podwodnych w toku postępowania przygotowawczego

Piotr Siermontowski, Adam Olejnik
Problematyka oględzin podwodnego miejsca znalezienia zwłok (ofiary przestępstwa)

Piotr Siermontowski
Pośmiertne i pożyciowe opinie w sprawach wypadków nurkowych

Rafał Kubiak
Odpowiedzialność karna za wypadki związane z nurkowaniem

Jan Kulesza
Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy w nurkowaniu

Bartłomiej Gadecki
Kontrowersje wokół odpowiedzialności karnej za nielegalne poszukiwanie zabytków pod wodą

Tomasz Strugalski
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki związane z nurkowaniem

Biogramy

Działalność powiatu w zakresie wspierania organizacji pozarządowych działających w obszarach sportu i krzewienia kultury fizycznej oraz upowszechniania wiedzy prawniczej

Cena książki: 80,00 zł (20 Euro) + koszt dostawy

Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem Wydawnictwa Nauka i Innowacje Sp. z o.o.

(wni@ppnt.poznan.pl)

 

 

Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych
pod red. Andrzeja J. Szwarca i Piotra Jóźwiaka
Poznań
seria wydawnicza „Sport i prawo“ nr 22

Spis treści

Andrzej J. Szwarc, Piotr Jóźwiak
Wstęp

Anna Konert
O nauce prawa lotniczego

Agnieszka Kunert-Diallo
Cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza związana z uprawianiem sportów lotniczych

Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność karna związana z uprawianiem sportów lotniczych

Katarzyna Kostur, Małgorzata Żmigrodzka, Tomasz Balcerzak
Komercjalizacja sportów lotniczych

Piotr Kasprzyk
Regulacje prawa lotniczego a sporty lotnicze

Artur Oleś, Rafał Drzewiecki
Prawnofinansowe aspekty organizowania sportów lotniczych

Piotr Jóźwiak
Istota i rodzaje sportów lotniczych oraz panorama problemów prawnych sportów lotniczych

Tomasz Siembida
Administracyjno-prawne aspekty organizowania i uprawiania sportów lotniczych

Biogramy