POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


22. Konferencja PTPS

Z przyjemnością informujemy, że w dniach od 16 do 17 czerwca 2022 roku przy współpracy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego i Miasta Leszna zorganizowana została Konferencja naukowa pt. „Prawne aspekty uprawiania sportów lotniczych”. Konferencja została przeprowadzona w auli PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Podczas Konferencji przedstawiono referaty obejmujące swoją problematyką m.in. regulacje uprawiania sportów lotniczych, jak też prawne, administracyjne i finansowe aspekty ich organizowania i uprawiania. Szczególną uwagę poświęcono wypadkom lotniczym oraz odpowiedzialności związanej z uprawianiem sportów lotniczych i stosowanymi w związku z nią ubezpieczeniami.

W toku Konferencji odbyła się również uroczysta kolacja, w której wzięli udział prelegenci, przedstawiciele władz Miasta Leszna, Uczelni Łazarskiego oraz inni, zaproszeni goście. Kolację uświetnili swoją obecnością gen. bryg. Gromosław Czempiński, wieloletni prezes Aeroklubu Polskiego, prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc oraz prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski.

Po zakończeniu Konferencji przeprowadzono XVII. Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. W toku Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2021, sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2021 oraz udzielono absolutorium członkom organów PTPS za działalność w roku 2021. Walne zebranie członków PTPS podjęło również decyzję o podniesieniu wysokości składki członkowskiej do kwoty 100,00 zł na rok, począwszy od roku 2023, ustalając przy tym termin płatności składki członkowskiej na dzień 31 marca roku, za który składka ta jest należna.

Wszystkim uczestnikom Konferencji i Walnego zebrania serdecznie dziękujemy!

Program konferencji

Program zebrania