POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO (PTPS)POLISH ASSOCIATION OF SPORTS LAWPOLNISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORTRECHTSOCIÉTÉ POLONAISE DE DROIT DU SPORT


XV Walne Zebranie Członków PTPS

Poznań, 24 stycznia 2019 r.

 

Szanowni Członkowie
Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego

Działając w trybie określonym w § 9 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS), Zarząd Towarzystwa zwołuje XV. Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Poznaniu w dniu 29. czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Collegium Minus), z następującym proponowanym porządkiem Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór:
  a.     Komisji Mandatowej
  b.     Komisji Skrutacyjnej
  c.     Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPS w roku obrotowym 2018.
 6. Sprawozdanie finansowe PTPS za rok obrotowy 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r. ze stanowiskiem Komisji  odnoszącym się do sprawozdań określonych w pkt. 5-6.
 8. Dyskusja nad dokumentami określonymi w pkt. 5-7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PTPS z działalności PTPS w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTPS za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTPS  z działalności w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PTPS.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTPS.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 względnie w sprawie przeznaczenia nadwyżki wynikającej z wypracowanego zysku na fundusz podstawowy PTPS.*
 15. Zmiany w składzie Zarządu PTPS.**
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ewentualne podjęcie stosownych uchwał.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie Zebrania.

*          Wybór rodzaju alternatywnie wskazanych uchwał będzie zdeterminowany dokumentami prezentującymi sprawozdanie finansowe Zarządu PTPS za rok 2018    (bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., informacje uzupełniające do bilansu, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., zestawienie sald zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zestawienie środków pieniężnych PTPS na dzień 31.12.2018 r.).
**        Sprawa związana z przewidywaną rezygnacją Andrzeja J. Szwarca z dalszego pełnienia funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Ze stosownym wyprzedzeniem, przewidzianym w statucie PTPS, na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptps.info) upowszechnione zostaną następujące dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem Walnego Zebrania Członków PTPS:
 1. Sprawozdanie Zarządu PTPS z działalności w roku obrotowym 2018.
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:
  a.         Wprowadzenie do sprawozdania;
  b.         Bilans Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.;
  c.         Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
  d.         Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2018, zakończony 31 grudnia 2018 r.
 3. Projekty uchwał XV. Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPS z działalności w 2018 r. ze stanowiskiem Komisji odnoszącym się do sprawozdań określonych wyżej w pkt. 1-2.

 

Andrzej J. Szwarc

Prezes

Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego